Dic-Q

quail dhouk (n.)
qualification kabiliyoti (n.) , sólahiyoti (n.)
qualify kabiliyot óiye (v.)
quality húbi (n.) , mair (n.) , gun (n.) , kisím (n.) ,  miyar (n.) , hásiyot (n.) , sifót (n.) , hósusiyot (n.) , kifáyot (n.) , tobiyot (n.) , kifáya (n.)
quantity hodún (n.) , howá (n.) , gona (n.) , gonti (n.) , hozon (n.)
quarantine alok raké (v.)
quarrel hoijja (n.) , hoziya (n.) , jógaça (v.) , hoziya gor (v.) , hoijja gor (v.) , jógaça gor (v.)
quarter sair borat or ekborat (n.) , kwathár (n.) , faba (n.)
quarterly sair-borat-or-ekborat gorí(adj.)
quash hótom goré (v.) , sibe (v.) , nomane (v.) , inkargoré (v.) , daba (v.)
queen rani (n.)
quell hótom gor (v.) , dhor neelaifél (v.) , daba (v.) , sib (v.), dabo (v.) , nifó (v.) , hótomgor (v.)
quelled hótom goijjé (v.) , dabaiyé (v.) , sippé (v.)
quelling hótom gorér (v.) , dabar (v.) , siber (v.)
query súal (n.) , fúsargorá (n.)
question súal (n.) , súalgor (v.)
questioner súal goróya (n.)
queue lain (n.)
quickly toratori (adj.) , joldi (adj.) , tokgóri (adj.)
quiet nizám (adj.) , ekkaná gori (adv.)
quietly nizám gori (adv.) , ekkaná (adv.)
quite nirol (adj.) , ebbre (adj.)
Quraish Quraici (n.)
Quran Kuran (n.) , Quran (n.) , Qur’an (n.)
Quranic Quranor (adj.) , Quran loi goijjá (adj.)

Skip to toolbar