How to remember letter (R) – R hórof óre kengóri monot goríba.

1                  2      3                4                         5  Ruwáng ór Rani Rengun ot rajistri goríbélla rowana óiye.   1. Ruwáng ór = of Ruwáng  – the old kingdom of Arakan 2. Rani = Queen 3. Rengun ot = in Rangoon (old capital city – now known as Yangon) 4. rasjistri goríbélla = to reign 5. rowana óiye = left (to proceed)

Read More
Skip to toolbar