Rohingya Dialect Anak Shaur (Western) to Rohang Shaur (Eastern) 9

Aññí hái = Muy khóng Aññí háir = Muy khön   (ö=óó) Aññí háiyi = Muy khéyyong Aññí hái félaiyi = Muy khéy bíllong Aññí háiyoum = Muy khéim Aññí hái félaiyoum = Muy khéy bilím Tuñí hóo = Tuáñ khóu Tuñí hóor = Tuáñ khöur Tuñí háiyo = Tuáñ khéy to Tuñí hái félaiyo = Tuáñ khéibíllo Tuñí háiba = Tuáñ khéiba Tuñí hái félaiba = Tuáñ khéibílibá Tui hóos = Tuy/Ti khóot Tui hóor = Tuy/Ti khöt Tui háiyos = Tuy/Ti khéyyot Tui hái félaiyos = Tuy/Ti khéibíllo Tui háibi = Tuy/Ti khéibe Tui hái félaibi = Tuy/Ti […]

Read More
Skip to toolbar