Duwá Ruhángyar hotá (Languages of two Rohingya P10)

Mayu dilect & Mrauk Oo dilect   déraic/béra  = wuá-zíñya tita horola = urícca hoñdú = lau gazor = lal mula, lobá hóñd = hómri boñçi sóui = bokca sóui hóro fata = khóro pata hóro thaiyon = khóro bayen/bayen decci = paikla hoddá = kañá fañçá sóol = béra sóol fañçí sóol = béri […]

Read More
Skip to toolbar