Duniyair sair dhák (World’s four sides)

       DUNIYAIR SAIR DHÁK အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ Beil uçé dé íkka muk di tíyo. Át duní án óre dháikka gorí thani rakó. Beil uçé dé édhak óre fosín dhák bóli hoó. Beil golé dé édhak óre fuk dhák bóli hoó. Bañ át or dhák ore doóin dhák bóli hoó. Den át or dhák ore uttor dhák […]

Read More
Skip to toolbar