Duniyair sair dhák (World’s four sides)

East-West-South-North       DUNIYAIR SAIR DHÁK

အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ

Beil uçé dé íkka muk di tíyo.

Át duní án óre dháikka gorí thani rakó.

Beil uçé dé édhak óre fosín dhák bóli hoó.

Beil golé dé édhak óre fuk dhák bóli hoó.

Bañ át or dhák ore doóin dhák bóli hoó.

Den át or dhák ore uttor dhák bóli hoó.

——————
By : Citizen of Arakan
——————

Sair dhák = ေလးမ်က္ႏွာ
Beil = ေန
Muk = မ်က္ႏွာ
Tíyo = မတ္တတ္ရပ္ပါ
Át = လက္
Dháikka = ေဘးသို႔
Fosín dhák=အေနာက္အရပ္
Fuk dhák =အေရွ႕အရပ္
Doóin dhák = ေတာင္အရပ္
Uttor dhák = ေျမာက္အရပ္
Ban át = လက္ယာ
Den át = လက္ဝဲ
—————–
By : Citizen Of Arakan
—————–

အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ

ေနထြက္ရာဘက္ကို မ်က္ႏွာမူပါ။ လက္ႏွစ္ဘက္ကို ေဘးသို႔ ဆန္႔တန္းပါ။ ေနထြက္ရာအရပ္သည္ အေရွ႕အရပ္ျဖစ္သည္။ ေနဝင္ရာအရပ္သည္ အေနာက္အရပ္ျဖစ္သည္။ လက္ယာဘက္သည္ ေတာင္အရပ္ျဖစ္သည္။ လက္ဝဲဘက္သည္ ေျမာက္အရပ္ျဖစ္သည္။

ပထမတန္း ျမန္မာဖတ္စာ

Lekóya: Citizen of Arakan (Bormá, Akyab, Nazir Farar)
Father of Rohingyalish, Eng. Mohammed Siddique (UK)